Dharmik Store

You are here: Home  > Dharmik Store
Sadhu Vashist Muni ek Hindu parcharak rahaa jon ki India se Fiji, May 1920 me, aais rahaa. Uu Fiji ke Hindustani log ke batais ki uu log ke chaahi ki aapan dharam aur sanskriti pe ghamand kare. Fiji me dher jagha uu school banais aur Hindi ke sikchha ke barrhawa diis. Uske Fiji me naam barrha jab 1921 me uu Fiji ke Western District me kisan aur majduur ke harrtaal ke leader banis.

Showing 1 from 1 Items